_

خروج میخ از سینه بیمار 47 ساله

_

پس از آزادسازی بافت ریه، بدون عمل جراحی قلب باز و فقط با دو برش یک سانتیمتری به آرامی پرده پریکارد آزاد شد و جسم خارجی بیرون آورده شده و سپس پریکارد ترمیم شد. بیمار 24 ساعت بعد با حال عمومی خوب از بیمارستان مرخص شد.

_

جراحی کيست هيداتيد ريه به روش تخليه

_