پلور ، قسمت داخلی قفسه سینه و نیز روی ریه ها را می پوشاند. بین این دو لایه، فضای بالقوه پلورال وجود دارد که در حالت طبیعی توسط لایه نازکی از مایع پلورال لغزنده پر شده است.

این فضای بالقوه می تواند دچار بیماری گردد :

افیوژن پلورال (تجمع بیش از حد مایع)

افیوژن پلورال بدخیم (تجمع بیش از حد مایع بدخیم)

آمپیم (تجمع چرک)

پنوموتوراکس (تجمع هوا)

از جمله درگیری های این فضا هستند که برخی نیازمند مداخله جراحی و تعبیه لوله قفسه سینه می باشند.

قسمت دیدگاه بسته شده است.