سینه گاه یا توراکس

سینه گاه یا توراکس قسمتی از بدن است که بین گردن و شکم قرار گرفته و شامل حفره ای است که توسط دنده ها ، استخوان جناق و ستون مهره ها احاطه شده و در برگیرنده ی ارگانهای اصلی گردش خون و تنفس می باشد.به توراکس سینه نیز می گویند.

بیماری هایی که این ناحیه از بدن را تحدید می کنند شامل :

بیماریهای جدار قفسه سینه شامل :

 • منشا استخوانی
 • منشا نسج نرم(عضلات نسوج همبندی)

بیماریهای مری شامل :

 • سرطانها
 • پارگی و سوراخ شدگی مری
 • دیورتیکول – جسم خارجی

اورژانس های جراحی قفسه سینه شامل موارد ذیل می باشد:

 • پنو موتوراکس
 • آبسه
 • آمپیم
 • هموپتزی(خلط خونی)
 • تنگی شدید تراشه (1- از داخل 2- از خارج)

 بیماری های ریه شامل:

 • عفونتها:(آبسه-آمپیم- فیستول ریه به جدارقفسه سینه – سل)
 • تومورهای مختلف ریه:(خوش خیم – بدخیم)

بیماریهای مدیاستین ( فضایی بین ریه ) :

 • تیموس – میاستینی گراو
 • غدد لنفاوی – تومورهای نوروژنیک

بیماری های اعصاب قفسه سینه( اعصاب بین دنده ای- تومورهای عصبی) شامل:

 • درگیری نخاع
 • تومورهای نوروژنیک
 • تومورهای زنجیره عصبی
 • شو اندم

 

قسمت دیدگاه بسته شده است.