ریه

ریه ها

هر انسانی دو ریه یا شش دارد که درون قفسه سینه قرار گرفته اند و به دلیل آنکه بیشتر آن را کیسه های هوایی فرا گرفته ، ساختار آن به صورت اسفنجی و ارتجاعی می باشد. ریه چپ به دلیل مجاورت با قلب کوچک تر از ریه راست می باشد.

کار ریه ها به گونه ای است که  گلبول‌های قرمزی که درون خون وجود دارند، اکسیژن را دریافت می کنند و به سایر سلول‌های بدن می‌رسانند.

 هوا از طریق نای و نایژه وارد ریه یا همان شش می‌شود و خون هم از طریق شریان های ریوی وارد شش شده و از طریق ورید ریوی خون اکسیژن دار خارج می‌شود. شش دارای ماهیچه نمی‌باشد بلکه این ماهیچه‌های قفسه ی سینه است که شش را می‌پوشاند.

ریه ها می تواند دچار بیماری مختلفی می شوند :

بیماری هایی که به صورت دارویی کنترل می شوند، مانند : مانند نپومونی یا عفونت ریوی و….

بیماری هایی که نیاز به جراحی دارند، مانند: سرطان ها یا گره های ریوی و….

 

قسمت دیدگاه بسته شده است.