عرق کردن بیش از حدتعریق بیش از حد یا هیپرهیدروزیس ، تعریقی است که لزوما وابسته به دمای بدن یا فعالیت فیزیکی نمی باشد. در این بیماری ممکن است فرد به حدی عرق کند که لباسش خیس شود یا عرق قطره قطره از دستانش بچکد .

از آنجا که این بیماری می تواند با فعالیت روزمره تداخل ایجاد نماید ، ممکن است سبب اضطراب یا حس شرمندگی گردد.

در موارد خفیف می توان تاحدی این بیماری را با درمان دارویی کنترل نمود اما در صورت عدم کنترل با درمان دارویی در صورت شدید بودن بیماری ، درمان جراحی (سمپاتکتومی) توصیه می گردد که در آن اعصاب مرتبط با غدد عرق برداشته شده و تعریق بیمار کنترل می گردد.

قسمت دیدگاه بسته شده است.